Všeobecné obchodné a dodacie podmienky

Všeobecné podmienky

Na základe týchto Všeobecných obchodných a dodacích podmienok sa predávajúci zaväzuje predať kupujúcemu dohodnutý tovar a kupujúci sa zaväzuje dohodnutý tovar odobrať a zaplatiť kúpnu cenu na základe dohodnutých podmienok.

Predmet zmluvy

Výroba a dodanie vysokozdvižnej pracovnej plošiny INREKA podľa objednávky.

Výrobca plošiny

INREKA PLOŠINY PLUS, s.r.o., 687 32 Rudice 183, Česká republika

Predajca plošiny

WIPEX, s.r.o., Pajštúnska 1, 851 02 Bratislava, Slovenská republika

Kúpna cena

Zmluvná cena na predmet zmluvy je uvedená v objednávke.

Platobné podmienky

Predávajúci má právo pri objednaní predmetu kúpy vystaviť zálohovú faktúra vo výške 30% z celkovej ceny pracovnej plošiny. Splatnosť faktúry je 7 dní od vystavenia a k daným cenám bude fakturovaná DPH v zmysle zákona o DPH č 222/2004 Z.z..

Uskutočnenie dodania

Predávajúci sa zaväzuje na základe objednávky uskutočniť dodanie plošiny v termíne uvedenom v objednávke (max. 3 mesiace). Kupujúci si prevezme plošinu u výrobcu plošiny. Dátum prevzatia bude avizovaný min. 5 pracovných dní vopred. Súčasťou dodania je predvedenie plošiny, ktorým predávajúci preukáže bezchybnosť, kompletnosť a spôsobilosť k prevádzke. Súčasne predávajúci zdarma zabezpečí zaškolenie pracovníkov pre obsluhu a údržbu plošiny.

Záručná doba

Záručná doba na plošinu je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa dodania plošiny kupujúcemu. Diely so samostatnou zárukou namontované ako pôvodné diely majú záruku poskytnutú ich výrobcom a to minimálne 12 mesiacov.

Sprievodné doklady

Spolu so zariadením dá predávajúci kupujúcemu:

  • dodací list
  • osvedčenie o akosti a kompletnosti zariadenia
  • protokol o individuálnom vyskúšaní
  • záručnú a servisnú knižku
  • reviznú knihu
  • návod na obsluhu a údržbu nadstavby
  • prehlásenie o zhode
  • osvedčenie o evidencii

Kupujúci je oprávnený používať technickú dokumentáciu pre svoju potrebu k účelu, ku akému je určená. K poskytnutiu tejto dokumentácie tretej osobe je treba súhlas predávajúceho.

Práva a povinností zmluvných strán

Kupujúci je povinný oznámiť zistené závady bez zbytočného odkladu. V prípade zjavných vád tak musí učiniť najneskôr do 10 dní po prevzatí zariadenia, inak právo kupujúceho na reklamáciu zaniká.
Kupujúci je povinný vady reklamovať písomne s podpisom. Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu po doručení reklamácie sa k nej vyjadriť a v prípade oprávnenosti reklamácie vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Záverečné ustanovenia

Predávajúci je vlastníkom predmetu zmluvy až do úplného zaplatenia. Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú vyhotovené v dvoch rovnocenných rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží kupujúci a jeden predávajúci.
Všeobecné obchodné a dodacie podmienky sú platné dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmito podmienkami súhlasia a na znak súhlasu ich podpisujú.


Aktuality:

22.9.2015
LABORO plus, s.r.o. - výhradný predajca plošín zn. INREKA na Slovensku
Spoločnosť LABORO plus, s.r.o. je výhradným zástupcom výrobcu plošín INREKA, spoločnosti INREKA PLOŠINY PLUS, s.r.o. Česká republika na Slovensku.


vzorník RAL
LABORO plus, s.r.o. • Pajštúnska 1 • 851 02 • Bratislava • Tel: 0910 991 990 • www.vysokozdvizneplosiny.sk